top of page
编组.png

兽用超声影像系统

​台式彩超

G76Vet.png
编组 21.png

G76VET

兽用彩色多普勒超声诊断系统
 

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
G70Vet.png
编组 21.png

G70VET

兽用彩色多普勒超声诊断系统
 

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png

便携彩超

EMP-7vet.png
编组 21.png

EMP-7VET

兽用便携彩色多普勒超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
G20vet.png
编组 21.png

G20VET

兽用便携彩色多普勒超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
G30Vet.png
编组 21.png

G30VET

兽用便携彩色多普勒超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png

黑白超声

N5vet.png
编组 21.png

N5VET

​兽用便携黑白超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
v10.png
编组 21.png

V10

兽用平板黑白超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
V6.png
编组 21.png

V6

兽用黑白超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
N2vet.png
编组 21.png

N2VET

​兽用便携黑白超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
V9.png
编组 21.png

V9

兽用黑白超声诊断系统

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png

体外诊断

EMP168Vet.png
编组 21.png

EMP168VET

半自动化生化分析仪

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
ui-10A vet.png
编组 21.png

Ui-10A VET

掌上尿液分析仪

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
ui-pro.png
编组 21.png

Ui-PRO VET

掌上尿液分析仪

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
w206.png
编组 21.png

W206

​自动洗板机

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
ui-2A.png
编组 21.png

Ui-2A VET

掌上尿液分析仪

编组 13.png
编组 23.png
编组 23.png
编组.png
编组(1).png

​医疗影像系统

编组 4(1).png
编组 4.png

兽用医疗整体方案

编组 27(1).png
编组 27.png

全系列探头

编组备份 3(1).png
编组备份 3.png

​解决方案

​解决方案

bottom of page